soyer

BİLDİRİLER (1) Uluslararası

öNCELİKLE BİLDİRİLERİMİ RAHATÇA GÖRÜLEBİLMESİ İÇİN LİSTELİYORUM. BU ALANDA ÖZET BÖLÜMLERİNE ULAŞABİLİRSİNİZ..

  1. Çatalcalı, A. ve N. Önür, “Cumhuriyet Kadınının İnşasında Dergilerin Önemi”, Uluslar arası İletişim Sempozyumu, “Medyanın Manipülasyon Gücü”, 200-214, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, Eskişehir, 11-13 Nisan 2001.
  2. Çatalcalı, A, “Okul Öncesi Dönem Çocuk Hikaye Kitaplarında Yer Alan Stereotipler ve İnşa Edilen Kimlikler”, OMEP 2003 Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Türkiye Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, Kuşadası, 5-11 Ekim 2003 (Poster bildiri)
  3. Çatalcalı, A, “Masal Dünyasında Gündelik Yaşamın Temsili: Dünya Masalları ve Türk Masallarının Karşılaştırmalı Anlambilimsel Çözümlemesi”, 2.Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi “İletişimin Çocuğa Etkisi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005.
  4. Çatalcalı, A., “Medyada Duygusal Zeka Yönetimi: ‘Aşk, Sevgi Ve Dostluk” Mitlerinin Temsili” başlıklı bildiri, EÜ İletişim Fakültesi, Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu: “Profesyonel Yaşamda Mükemmellik Vizyonu”, 7-8-9 Mayıs 2007, İzmir.
  5. Çatalcalı, A., “Coğrafya Dergilerinde, Geçmiş Şimdi Ve Geleceğin Topografyası: Atlas Dergisi Reklamlarında Kullanılan, Nostaljik Öğelerin Analizi” başlıklı bildiri, EÜ Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, 11. Uluslararası Kültürel Çalışmalar Sempozyumu, 9-10-11 Mayıs 2007, İzmir.
  6. Çatalcalı, A, ‘Küresel İktidarın Politik Sembolleri: Time Dergisi Örneği’ başlıklı bildiri, EÜ İletişim Fakültesi, Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, 15-17 Kasım 2007, İzmir.
  7. Çatalcalı, A., Seda Sünbül Olgundeniz, “Animasyon Film Afişlerinde Duygusal Zeka Kullanımı: Görsel ve Metinsel Öğeler Aracılığıyla Yaratılan Beğeniler”, başlıklı bildiri, EÜ İletişim Fakültesi ve İÜ İletişim Fakültesi (ortak), 2. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu: “Duygusal Zeka Okur yazarlığından Medya okur yazarlığına..”, 9-10 Ekim 2008, İzmir.

 

“ANİMASYON FİLM AFİŞLERİNDE DUYGUSAL ZEKA KULLANIMI: GÖRSEL VE METİNSEL ÖĞELER ARACILIĞIYLA YARATILAN BEĞENİLER”

 

ÖZET

Çocuğun toplumsallaşma alanlarından biri de medya alanıdır. Günümüz medyası, küresel kapitalizmin ekonomik, kültürel ve politik hızlı yapısal değişimleri ve dönüşümleri içinde hareket ederek küresel bir açılım kazanmıştır. Medya, popüler kültürün bir ürünü olarak gerek metinsel gereksel görsel öğeler aracılığıyla taşıdığı mesajlarla çocuk birey tüketicilere ulaşmakta ve yaydığı “evrensel” değerler ile bu tüketici kitleyi maniple etmektedir.

Medya aracılığıyla, küresel değerler, eğitim, müzik, film, spor vb. alanlarda yeniden sunumlarla yerel ulusal kültürü melezlenmekte, gündelik yaşamın beğeni ve özdeşim noktaları güncellenmektedir. 6 yaş üstü çocuk bireylerin hedef kitle olarak seçildiği ve onların boş zamanlarını değerlendirme araçlarından biri olarak görülen animasyon filmler de küresel Pazar içinde büyük bir paya sahiptir. Film içerikleri inşa edilirken, yaratılan hayali ve yapay çevre içinde kurulan “gerçeklikler” birbirleriyle karşılaştırılmakta, çocuk bireylerin gündelik yaşamları ve beğenileri bu yolla şekillendirilmektedir.

Film anlatılar içinde, arkadaşlık, doğa, sevgi, aşk, mücadele, başarı vb. duygu alanlarına yönelik yaratılan mitler, stereotipler, değerler ve anlam dünyası, duygusal zeka evrenindeki stratejilerle yönlendirilmektedir. Duygusal zeka yönetiminin küresel endüstrinin aracı haline dönüşerek hizmet ettiği düşünüldüğünde, çocuk tüketicilerin beğenilerini şekillendirecek olan bir yandan metinsel bir yandan da görsel öğeler önemli hale gelmektedir.

Bu çalışmada, Amerikan sinemasının küresel pazarda yerini almış ve çocuk tüketicilere ulaşmış animasyon filmleri, rastlantısal örneklem çerçevesinde incelenmektedir.

Filmlerin içeriklerine bağlı olarak hazırlanan “film afişleri”nin çocuklara ulaşan ilk beğeni noktası olduğu kabul edilmekte ve söz konusu afişlerin gerek söylemsel(metin, kişiselleştirmeler vb) gerekse de görsel (renk, tipografi, zemin, semboller vb) olarak hazırlanışında, duygusal zeka yönetimi ve kullanımının boyutları ele alınmaktadır. Söz konusu afişlerde; beğenilerin a)yaratılması, b) farkında olunması, c)dışavurum (ifade) biçimleri d) duygusal zeka stratejileri vb. niteliksel bir analizle incelenmektedir.

(Tam metin için ilgili bağlantıyı okuyunuz)

COĞRAFYA DERGİLERİNDE, GEÇMİŞ ŞİMDİ VE GELECEĞİN TOPOGRAFYASI: ATLAS DERGİSİ REKLAMLARINDA KULLANILAN, NOSTALJİK ÖĞELERİN ANALİZİ

ÖZET

Ulus-ötesi açılımlarla güçlenmiş günümüz medyası, kapitalist ideolojiyi destekleyici nitelikteki içeriklerinde yer alan modern ve postmodern anlam örüntülerini, çeşitli göstergeler aracılığıyla, kimi zaman “ayrı” kimi zamanda “içiçe” sergilemektedir. Derginin reklam kullanımlarında, söz konusu anlam örüntüleri salt tüketimi desteklemekle kalmayıp, küresel mal dolaşımını olası kılacak, küresel bir kültürün dolaşıma girmesine ve güncel evrensel toplumsallığa katılım gösterecek, “global bir tüketici kitleyi” inşa etmektedir.

Derginin öne çıkardığı, modernitenin izlerini taşıyan günümüzün tüketici kimliklerine, geçmişten koparılmadan, ancak tanıdık/bildik unsurları taşıyan veriler nostaljik ögelerin işlendiği bir tanım alanı açılmaktadır. Geçmişin olumlandığı ve şimdi ve geleceğin bağlantılandırıldığı içerikler, reklamların çekici, renkli ve dil oyunlarıyla süslendirilen sunumlarıyla verilmektedir.

Dergi reklamları, uyguladığı dilsel ve göstergesel stratejiler doğrultusunda, modern yaşam içinde bunalmış bireysel kimlikleri, nostaljik öğeleri taşıyan “dertsiz ve güvenli hayat” ile “belirsiz, ancak uygun koşulların yeniden sağlandığı” karşıtlıkları içinde postmodern kültürel ögelerle harmanlayarak, tanımlamaktadır. Reklam içeriklerinde kullanılan metinler ve göstergeler, nostaljik kodlar ile “açık ve örtülü” olarak öylesine doldurulmuşlardır ki, zaman ve mekan kırılmaları temelinde, kimliklerin, “anlamsal, varlık bilimsel ve toplumsal değere ilişkin” epistemolojik düzlemleri muğlaklaştırılmıştır. Böylece, kimliklerin, ait olduğu mekanlar ve zamanlar belirsizleşmektedir.

Bu çalışmada, 2003 yılı Atlas dergisi reklamlarında, zaman ve mekan kırılmaları, çeşitli kimliklerin öne çıkan tüketici özellikleri temelinde yaratılan yaşam biçimleri, şimdi, geçmiş ve geleceğin, değişen kurgusal atmosferi ve topografyası incelenmektedir. Bu bağlamda, dergilerin yer verdiği kimlikler ve kimlik tanımları, geleneksel, modern, postmodern nostaljik unsurlar temelinde ele alınmaktadır. Söz konusu içerikler, rastlantısal örneklem çerçevesinde, niteliksel içerik analizi ve göstergebilimsel analiz teknikleri birlikte kullanılarak irdelenmektedir.

MEDYADA DUYGUSAL ZEKA YÖNETİMİ: “AŞK, SEVGİ VE DOSTLUK” MİTLERİNİN TEMSİLİ

ÖZET

Günümüzde ticarileşmiş medya, gerek dil kullanımı gerekse görsel tasarımlar aracılığıyla, toplumsal ve bireysel duygusal zeka yönetiminde etkin rol oynamaktadır. Medyanın bu rolü, tüketimi destekleyecek “aşk, sevgi ve dostluk” mitlerini pekiştirerek, bireysel ve toplumsal duygusal zeka evrenini maniple etmektedir. Çeşitli medya içeriklerinde, söz konusu mitler, tüketim kültürü içinden yeni tanım alanları açılarak güncellenmekte, “duyguların gerçek doğal akışına” farklı boyutlar getirilmektedir. Toplumsal tüketim alanında önemli bir aktör olan kadınların ve gençlerin temsil edildiği “gençlik ve kadın” dergileri de böyle bir sürece hizmet etmektedir.

Gençlik ve Kadın dergilerinde temsil edilen genç ve kadın kimlikleri tüketim kültürünün “evrensel değerleri” ile tanımlanmakta, gerçekte, bu alanı yöneten endüstrilere hizmet edecek bir rasyonaliteyi haklılaştırdığı görülmektedir. Böylelikle, duygusal zeka yönetimi endüstrilerin bir aracı haline dönüştürülmüştür.

Bu çalışmada, gençlik ve kadın dergileri rastlantısal seçilen bir örneklem çerçevesinde incelenmektedir. Dergilerin, gençlik ve kadın alanlarına, gerek içerik gerekse tasarım bakımından yaklaşımları, “aşk, sevgi ve dostluk mitlerinin” bireysel farklılaşmaları öne çıkaracak bir biçimde işlendiği görülmektedir. Dergilerin yer verdiği, “anketler, burçlar, rüya yorumları vb”. içeriklerle aktarılan çeşitli sorunlar ve çözüm önerileri dilsel ve tasarıma dayalı stratejiler (renk, tipografi, fotoğraf, vb.) yoluyla vurgulandığı anlaşılmaktadır. Söz konusu mitlerin incelenmesinde gündelik yaşam içinde oluşan duyguların; a) yaratılması, b) farkında olunması, c) dışavurum (ifade) biçimleri, toplumsal sistemin öngörüleri temelinde yorumlanarak, niteliksel bir analizle ele alınmaktadır.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: