soyer

MASAL DÜNYASINDA GÜNDELİK YAŞAMIN TEMSİLİ: DÜNYA MASALLARI VE TÜRK MASALLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANLAMBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

ÖZET 

Kapitalist ideolojinin en etkin aktarma araçlarından biri olan dil,  anlam yapıları, sembol içerikleri…..vb.yoluyla  kurulan söylemlerle, toplumda “ortak bir bilinç” oluşturarak etkili olmaktadır. Günümüzde küreselleşme sürecinin dinamiklerinin gereği dil, Batı’nın kültürel, siyasi, politik, toplumsal,…vb. değerlerini transfer eden bir işlevi yerine getirmektedir. Öyle ki bu anlatılarda yer alan küresel değerler medya, eğitim, müzik, spor vb. alanlarında üretilen yeniden sunumlarda yerel ulusal kültürü melezlemekte, gündelik yaşamın temsilinde yerlerini alarak, güncellenmektedirler.

Kapitalist ideolojinin, gündelik yaşamı ticarileştirip metalaştırması durumu, çocuk masal dünyasını da etkilemiştir. Masal söylemleri inşa edilirken; yaratılan hayali, sahte, yapay bir çevre içinde kurulan rasyonellik çerçevesinde çocuklar, bu dünyanın ilişki kalıplarına ve düşünme biçimlerine alıştırılmaktadır. Böylece söz konusu ideolojik hayali dünyanın karakterleriyle çocuklar özdeşleşerek toplumsallaşmaktadırlar. Bu yolla, gerçek dünyayı algılama ve değerlendirme süreçlerinde masallar, deneyim alanı oluşturmakta, onların gündelik yaşamı üzerinde etkili olmaktadır.

Çocukların boş zaman değerlendirme süreçlerini besleyen ve ana akımlardan biri olan masallar, aynı zamanda örgün eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Çünkü kitle iletişim sürecinden elde edilen ve gerçekte bir kitle kültürü ürünü olan söz konusu bu anlatıların içeriklerinde yer alan çeşitli mitler, stereotipler (kalıpyargı), kodlar, simgeler vb. örgün eğitim sürecindeki yüz yüze etkileşimler yoluyla da yeniden üretilerek, gündelik yaşamın akışı içinde dolaşıma girmektedir.

Küresel(İsviçre, İzlanda, Japonya, Macar, Mısır, Peru, Polonya,  Romanya, Yunanistan’ın tarihsel yerelliklerinden yararlanılarak oluşturulan) ve Ulusal(Türk) masallarda yer alan mitolojik, toplumsal hiyerarşilerin çocuğun gerçek yaşamı içinde tarihe bakışını değiştirmektedir. Öyle ki, Dünya Masalları içeriklerindeki tarih; prens, prenses, şato, hazine, aşk, sevgi, mutluluk, büyücü, cadı, fakir-zengin vb. gibi toplumsal betimlemelerle inşa edilmektedir. Türk Masallarında ise; kır yaşantısına ilişkin, iyilik-kötülük, saf-akıllı..vb. kategorileri ile toplumsal ilişkiler, din, aile, arkadaşlıkların önem kazandığı içerikler görülmektedir.

Bu araştırmada, masallarda yer alan gündelik yaşama ilişkin temsiller; a.Toplumsal ilişkiler, b. Yaşam biçimi, c. Toplumsal cinsiyet, d. Aşk, sevgi, arzu, e. Ritüeller …vb. gibi konular çerçevesinde analiz edilmektedir.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: